Brug af Cookies

Om BabySikker

BabySikker har til formål gennem en forebyggende indsats at reducere den socialt betingede ulighed i forekomsten af børneulykker. Gennem lettilgængelig oplysning og konkrete, praktiske redskaber er det målet at skabe sikre rammer for udsatte børn allerede fra spædbørnsstadiet. Med dette projekt ønsker Børneulykkesfonden, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Sygeplejeråd at vejlede og støtte op om:

  • At skabe sikre fysiske rammer og omgivelser omkring børn.
  • En mere sikker adfærd hos barnets omsorgspersoner.
  • At barnet hjælpes til en sund og alderssvarende motorisk udvikling, idet ulykker ligeledes forebygges gennem fysisk og motorisk kunnen.

BabySikker skal være en hjælp til, at unge mødre kan skabe sikre rammer omkring deres barn ved at forebygge børneulykker og skabe trivsel i barnets første leveår. Boksen distribueres gennem sundhedsplejens hjemmebesøg og er dermed lettilgængelig for mødrene. Det informative og vejledende materiale i boksen er ligeledes udviklet ud fra devisen om, at det skal være nemt, overskueligt og motiverende at komme i gang med at praktisere en sikker og ansvarlig adfærd. For at sikre dette er materialeboksen udviklet i samarbejde med sundhedsplejersker, en fysioterapeut og en pædagogisk konsulent. I udarbejdelsen har det været vigtigt at gøre budskaberne tilgængelige for målgruppen. Dette kommer til udtryk i den sproglige formidling såvel som det faktum, at boksen leveres uden brugerbetaling, ligesom formidlingen i høj grad er baseret på visuel formidling i form af konkrete redskaber som motorikkort med inspiration, ulykkeskort og en app med bl.a. idéer til konkrete forebyggelsestiltag, inspiration til lege og bevægelser, videoer og notifikationer.

Anne-Dorthe Elling Nilsson, pædagogisk konsulent, om BabySikker

"BabySikker er en hjælp til at skabe trygge og mere sikre rammer for ens barn helt fra den første levetid. Børn er født nysgerrige og har som udgangspunkt en iver for at opdage og udforske omverden og sig selv i den. Det er skønt, og det ønsker vi, at de bliver ved med. Vi ønsker med BabySikker at give nogle redskaber til, at denne udforskning kan ske under så trygge og sikre rammer som muligt. Så kan barnet fortsætte med at være nysgerrig og opleve verden og udfolde sig i den, samtidig med at de mest alvorlige ulykker undgås. Det er vigtigt for os, at lykkes-forebyggelse ikke kommer til at handle om løftede pegefingre og dårlig samvittighed. Men vi kan alle bruge et par gode råd og inspiration til at gøre hverdagen mere tryg for de små. Og det er dette, vi ønsker at formidle med BabySikker på en måde, så alle kan og har lyst til at være med. Med BabySikker vil vi gerne vise, at ulykkesforebyggelse kan være noget rart og lystbetonet at gøre for og med sit barn."

Louise Hærvig, fysioterapeut, om børns motorik

"Fra det øjeblik børn bliver født, er det allerede i gang med at fornemme verden omkring sig... og barnets motoriske udvikling er begyndt. Børn har godt af forældrenes støtte for at komme godt fra start med den motoriske udvikling – for børn har så meget, de skal lære: Løfte hovedet, holde hovedet, ligge på maven, lege på ryggen, rulle fra side til side og at vende sig fra mave til ryg. Senere skal der også krybes, kravles, stås og gås... Det er så vigtigt, at små, og senere også lidt større, børn får mulighed for at bevæge sig på forskellige måder, og gerne mange gange for at blive gode til alt det, kroppen kan. Faktisk kan man sige, at summen af dit barns kropslige oplevelser tilsammen danner dit barns kropsbevidsthed. Den kropsbevidsthed, der er så vigtig for at føle sig sikker, når der skal rulles, kravles, gås, hoppes, hinkes, løbes og cykles... Ja, alt det en barnekrop bare må prøve – og helst uden at slå sig..."

Dansk Sygeplejeråd

Dansk Sygeplejeråd er en faglig organisation, der repræsenterer alle landets sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd fungerer som kontaktled mellem projektets partnere og de sundhedsplejersker, der ønsker at være en del af initiativet. Det er ved hjælp af Dansk Sygeplejeråd, at kendskabet til materialet inden for sundhedsplejen formidles, både ud til børnefamilier og gennem interne nyhedsmails og hjemmesider.

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker er et fagligt selskab under Dansk Sygeplejeråd. Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker har eksisteret siden sidst i 1980’erne. Faget ”Sundhedspleje” er mere end 75 år gammelt. Sundhedsplejen tilbydes i alle landets kommuner uden betaling til børn og unge og deres familier i Danmark. Sundhedsplejen arbejder for at fremme sundhed, trivsel og forebygge sygdomme hos såvel småbørn som skolebørn. Sundhedsplejen medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Børneulykkesfonden

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 150.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur på skadestuen.

Henriette Madsen, Generalsekretær hos Børneulykkesfonden, om BabySikker:

"Det har vist sig, at børn fra socialt udsatte familier har en overrisiko for at komme ud for ulykker. Derfor har vi i samarbejde med Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker og Dansk Sygeplejeråd udviklet initiativet BabySikker for at hjælpe med at forebygge ulykker blandt børn i denne målgruppe. Vores håb er, at BabySikker vil være et effektivt redskab, som sundhedsplejerskerne kan bruge til at undervise i ulykkesforebyggelse."

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje

BabySikker er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Partnerskabspulje. Partnerskabsstrategien er en overordnet strategisk ramme for, hvordan danskernes sundhedstilstand kan forbedres over de næste 10 år. Partnerskabspuljen har til formål at engagere alle, der kan og vil bidrage til forebyggelsesindsatsen. Visionen er, at man i fællesskab via partnerskaber på tværs af foreningsliv, erhvervsliv og institutioner kan nytænke grundlaget for et sundere Danmark, hvor indkomst og uddannelse i mindre grad er bestemmende for sundhedstilstanden.